Termes i Condicions d’Ús

 1. Introducció

El Portal de La Vall en la seua pàgina web https://elportaldelavall.es, ha creat un mercat en línia (en endavant denominat “Marketplace”) que permet a les persones físiques, majors de 18 anys, inscriure’s en la pàgina web (d’ara en avant com a “client”), per a comprar a través de El Portal de La Vall, nous productes a proveïdors externs a El Portal de La Vall, els preus i les condicions són definides pels propis venedors.

S’entén per “Productes” qualsevol bé físic comercialitzat pels Venedors del Marketplace. El terme “Venedors”, es refereix a les persones jurídiques prèviament aprovades per El Portal de La Vall que ofereixen els seus productes a la venda en el Marketplace. El Portal de La Vall es reserva el dret de modificar lliurement la present informació per a adequar-la a la legislació aplicable, sense necessitat de cap preavís. Els presents Termes i condicions són acumulatius amb les condicions generals d’ús del lloc https://elportaldelavall.es

 1. Objectiu

El present document estableix les condicions en les quals El Portal de La Vall posa a la disposició del Client, en el Marketplace, productes comercialitzats per altres Venedors.

 1. Funcionament del Marketplace

El Marketplace permet al client consultar i comprar productes comercialitzats pels venedors en el lloc web de El Portal de La Vall. Les operacions realitzades a través del Marketplace se celebren directament entre el Client i els Venedors, en compliment amb els preceptes i altres requisits legals que regeixen a cada moment. El Portal de La Vall no assumeix la posició d’agent / distribuïdor / representant dels Venedors, ni de revenedor dels Productes proposats pels Venedors a través del Marketplace. Els productes anunciats i venuts en el Marketplace són de l’exclusiva responsabilitat dels Venedors, especialment pel que fa a la seua propietat, qualitat, seguretat, origen, garantia i compliment de la legislació aplicable. La venda en línia només és vàlida i aplicable al territori nacional d’Espanya.

 1. Client

El Marketplace està destinat únicament als clients particulars a Espanya. Només es pot comprar al Marketplace després d’acceptar els Termes i Condicions i Política de Privacitat sense restricció ni reserva, i després de la creació d’un compte de client en particular en el lloc web de El Portal de La Vall. L’acceptació es reflecteix en l’acceptació digital dels presents Termes i condicions en comprar en el lloc web de El Portal de La Vall.

 1. Productes

Tots els productes comercialitzats en el mercat de El Portal de La Vall són nous. El Portal de La Vall no assumeix la responsabilitat de la informació disponible sobre els productes del mercat, sent esta única i exclusivament del venedor corresponent.

 1. Condicions de venda

El preu i les condicions de venda dels Productes del Marketplace són de la total responsabilitat dels respectius Venedors. La definició dels mètodes d’enviament, els corresponents costos i les zones geogràfiques de lliurament són responsabilitat dels respectius Venedors. El preu s’indica en euros i ja inclou tots els impostos i taxes aplicables. Els ports d’enviament no estan inclosos en el preu indicat, podent ser consultats en la pàgina de cada producte i quan el Client procedeix a la compra de la comanda.

 1. Compra

El procés de compra es realitza de manera autònoma pel client en https://elportaldelavall.es/botiga

En comprar en el lloc web de El Portal de La Vall, el client haurà de tindre un compte de client particular i acceptar l’acceptació digital dels presents Termes i condicions. Després del pagament, les comandes hauran de ser acceptats pels Venedors, sent que aquesta acceptació (o rebuig) genera un email d’informació per al Client. En cas de rebuig l’import pagat serà reembossat. El lliurament de les comandes és responsabilitat dels respectius Venedors. El Portal de La Vall no és el Venedor dels productes adquirits a través del Marketplace, sense assumir cap responsabilitat derivada de les transaccions realitzades entre el Client i els Venedors.

 1. Celebració del contracte de compra entre el client i el venedor

El Portal de La Vall no és el Venedor dels productes adquirits pel Marketplace, sent els Venedors, més ben identificats en cadascun dels Productes, la part que contracta amb el Client la compra i venda d’aquests Productes. Els contractes de compra i venda dels Productes, disponibles pels Venedors se celebren entre els Venedors i el Client sota la condició que els Productes estiguen disponibles. Els Venedors han de confirmar al Client l’acceptació de les comandes en el termini màxim de 72 (setanta-dos) hores a partir de la recepció de la sol·licitud de les respectives comandes. Si els Venedors no accepten les comandes en el termini màxim de 72 (setanta-dos) hores, el contracte de compra i venda (entre el Client i els Venedors) serà automàticament resolt i els valors pagats pel Client seran reembossats.

 1. Facturació

L’emissió de la factura és de la sencera responsabilitat dels Venedors del Marketplace. La factura en cas que la sol·licite el client, serà emesa per aquest, en compliment amb els preceptes i altres requisits fiscals que s’apliquen a cada moment.

 1. Expedició i lliurament

L’expedició i lliurament de les comandes del Marketplace és de la sencera responsabilitat dels respectius Venedors del Marketplace. Una vegada feta la comanda, les dades de la mateixa no poden ser alterats, especialment pel que fa al mètode d’enviament, adreça de lliurament i contactes de recepció. El Portal de La Vall no participa en el procés de lliurament.

 1. Recollida en botiga

Se li oferirà l’opció de Recollida en Botiga (és a dir, el client passarà a recollir els productes a la botiga del Venedor) només quan els venedors ofereixquen aquest mètode de lliurament. El Client podrà triar el lloc i el mètode de lliurament en el procés de compra.

El Portal de La Vall no fa cap validació o confirmació del contingut i estat de les comandes del Marketplace, no sent responsabilitat de El Portal de La Vall la condició d’aquestes. Quan el client opta per Recollida en Botiga com a mètode de lliurament, es compromet a recollir les seues comandes a la botiga corresponent dins dels 15 dies següents a haver sigut notificat que aquests estan disponibles per a la recollida. En cas que el Client no procedisca a la retirada de les comandes en aquest termini, es considerarà que el client renuncia als productes adquirits, perdent el Client el dret a qualsevol reembossament.

 1. Confirmació de la recepció

És responsabilitat del Client confirmar la recepció dels Productes i la conformitat d’aquests. Els Productes s’assumeixen com rebuts en el termini de 21 (vint-i-un) dies transcorreguts a partir de la data de la respectiva expedició. Aquesta clàusula no perjudica o condiciona els drets del consumidor previstos per la llei.

 1. Disconformitats en el moment de la recepció

En cas que les comandes no arriben al Client, arriben danyades o en desacord amb la informació proporcionada pels Venedors en el moment de la compra, el Client té dret a reclamar directament als respectius Venedors. El Portal de La Vall només mitjançarà situacions de disconformitats fins a un termini de 45 (quaranta-cinc) dies després del moment de la compra. En finalitzar aquest termini, El Portal de La Vall no intervindrà, devent, tal situació, ser gestionada pel Client directa i autònomament amb els Venedors. Els productes adquirits en el marc del Marketplace de El Portal de La Vall no es poden retornar a El Portal de La Vall. La devolució dels productes és responsabilitat del client. El Portal de La Vall no intervé en el procés de devolució. El Client haurà d’articular directament amb els Venedors la devolució dels Productes. Les condicions de devolució de productes del Marketplace han de ser consultades en la pàgina dels respectius Venedors dels Productes en https://elportaldelavall.es Els litigis han de ser resolts directament entre el Client i els Venedors.

 1. Dret de lliure resolució

En virtut de la legislació vigent, el Client té, en un termini de 14 (catorze) dies a partir de la data de recepció del Producte (s) comanda (s), el dret a resoldre lliurement el contracte amb els Venedors. La devolució dels productes és responsabilitat del client. El Portal de La Vall no intervé en el procés de devolució. El Client haurà d’articular directament amb els Venedors la devolució dels Productes. Incumbeix el Client suportar el cost de la devolució del bé, excepte quan els Venedors accepten expressament suportar aqueix cost. En cas que els Venedors no s’oferisquen per a recollir ells mateixos el bé, el Client deu en el termini de 14 (catorze) dies a partir de la data en què haja comunicat la seua decisió de devolució, retornar els Productes als Venedors. El reembossament de l’import pagat pels Productes retornats és efectuat per El Portal de La Vall al Client en el termini màxim de 14 (catorze) dies correguts a partir de la data en què els Venedors confirmen la recepció i conformitat de les comandes retornades pel Client o el Client present a El Portal de La Vall i / o els Venedors que demostren la devolució. En cas que la devolució es faça directament en el local del venedor, la devolució de l’import es podrà realitzar en efectiu en el mateix moment.